Prelegenci

Wykładowcy:
Dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich
Prof. Tomasz Gedrange
Dr n.med. Kinga Grzech-Leśniak
Dr Andras Forster

Wykładowcy:
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Dr n. med. Bartosz Suliborski
Dr n. med. Magda Wiśniewska
Dr n. med. Marek Zienkiewicz
Dr n. med. Marleta Zienkiewicz

Prelegenci

4

dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie periodontologii. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, 5 filmów naukowych, wygłosił ponad 90 referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Autor 2 rozdziałów monografii. Prowadzi wykłady i kursy doskonalące z periodontologii. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 10 konferencji międzynarodowych. Współorganizator i członek Komitetów Naukowych konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Europejskiej Federacji Periodontologii. Członek Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Foucharda oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Periodontologii. Od 2006 do 2010 roku był wiceprezydentem PTS. Od 2006 roku jest członkiem Komisji Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS, a od 2010 roku jej Przewodniczącym. Od 2006 roku jest właścicielem i kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „MEDIDENT”w Gorlicach.

IMG_9040-kopia

Prof. dr hab. Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy Profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku.
Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w kadencji 2016-2200 została wybrana Vice-Prezesem. Wchodzi w skład rady naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Od 2014 została mianowana na specjalistę wojewódzkiego na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Autorka ponad 200 pełnotekstowych publikacji, rozdziałów w książkach i/lub streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii wydanych w języku polskim i angielskim, w tym „Podstaw Chirurgii stomatologicznej” wpisanej na listę podręczników obowiązkowych w przed- i podyplomowym nauczaniu chirurgii stomatologicznej.

Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 40 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 14 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych dotyczących implantologii, chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego oraz chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Jest współautorem patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów” i 3 międzynarodowych zgłoszeń patentowych w roku 2016 na temat nowatorskich metod oceny i regeneracji kości i tkanki miękkiej.

Jest członkiem międzynarodowego ośrodka badawczego (Uniwersytet Rheinische-Friedrich-Wilhelms Bonn, Niemcy; Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt Greifswald, Niemcy; TU Dresden, Niemcy) w temacie implantologii i regeneracji kości. Wysoce specjalistyczną wiedzę z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii zdobywała w renomowanych ośrodkach Polski, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Wygłosiła ponad 350 referatów w języku polskim lub angielskim na krajowych i miedzynarodwych konferencjach naukowych, kursach szkoleniowych w tym również prowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Niemcy. Ponadto wchodzi w skład zespołów redakcyjnych i jest tzw. Guest Editor wielu czasopism naukowych w Polsce i za granicą.

Pełni funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI odbywającego się w Poznaniu w 2016 roku.

Była i jest organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych w tym: WDI- Wrocławskich Dni Implantologii podczas których wydała książki-albumy w języku polskim i angielskim dotyczące leczenia implantologicznego („Leczenie zespołowe w implantologii”, „New indications in aesthetic implantology” oraz „Esthetics in implantology”), Osteology Foundation®, Camlog Foundation®, Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych i innych.

Dodatkowo jest laureatką licznych nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, dydaktyczno-organizacyjną, współpracę polsko-niemiecką przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jak i w Niemczech, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Dodatkowo została nagrodzona jako współautor prestiżową nagroda naukową DGZI Implant Dentistry Award 2010, Berlin, Niemcy oraz Camlog Foundation® Aword 2014, Walencja, Hiszpania. Wielokorotnie była również nagradzana tytułem “Platinium Elite” za wkład w dziedzinie implantologii i periodontologii przyznawane przez organizacje amerykańskie dla 600 wybranych lekarzy z całego świata w danym roku kalendarzowym.
Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Duo-med. Została ona nagrodzona tytułem “Najlepsi w Polsce”, “Dobra wnętrza” czy też w 2014 roku jako właścicielka kliniki uzyskała prestiżowy tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.

1

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich

Specjalista stomatologii dziecięcej; kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Konsultant Wojewódzki ds. Stomatologii Dziecięcej; członek Rady European Acadamy of Paediatric Dentistry; Zastępca redaktora naczelnego European Journal of Paediatric Dentistry; Członek komitetu redakcyjnego 5 zagranicznych czasopism naukowych; autor i współautor ponad 140 prac opublikowanych w kraju i za granicą; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie stomatologii dziecięcej; członek założyciel oraz Prezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej; członek Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członek International Association of Paediatric Dentistry oraz American Dental Association; członek Komisji Kształcenia Medycznego OIL w Gdańsku; Prezydent Komitetu Organizacyjnego 12th Congress of European Academy of Paediatric Dentistry oraz kilku konferencji krajowych; doświadczony wykładowca konferencji polskich i międzynarodowych; od 2001 roku prowadzi praktykę stomatologiczną.

andreasfoster

dr Andras Forster

Studia stomatologiczne na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Szeged ukończył w 2006 roku, w roku 2009 uzyskał tytuł specjalisty z Stomatologii Zabiegowej i Protetyki. W latach 2010-2013 był wykładowcą i asystentem na Uniwersytecie w Szeged. W 2015 został dyrektorem klinicznym w Harley street Dental Implant Center w Londynie. Członek Węgierskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych. W latach 2007- 2014 prowadził ponad 50 akredytowanych wykładów i kursów w zakresie fotografii stomatologicznej, kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym, bezpośrednich i pośrednich wypełnień w odcinku przednim i bocznym, podstaw endodoncji, planowania w leczeniu protetycznym oraz pobierania wycisków. WYKŁADY, SEMINARIA, PREZENTACJE Ponad 50 akredytowanych wykładów i kursów w latach 2007-2014 w zakresie fotografii stomatologicznej, kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym, bezpośrednich i pośrednich wypełnień w odcinku przednim i bocznym, podstaw endodoncji, planowania w leczeniu protetycznym oraz pobierania wycisków. Wykładowca i asystent na Uniwersytecie w Szeged w latach 2010-2013, węgiersko- angielski program nauczania dla Studentów z zakresu endodoncji, stomatologii estetycznej, stomatologii zabiegowej, protetyki oraz komunikacji lekarz-pacjent. PROJEKTY BADAWCZE W ramach przygotowywania pracy doktorskiej zaangażowany w pracę nad kilkoma tematami, do których należą: badanie właściwości biomechanicznych materiałów odtwórczych, badanie biozgodności materiałów odtwórczych, badania antropologiczne przedniego odcinka szczęki, cyfrowe projektowania uśmiechu. Powyżej opublikowane recenzowane artykuły na wyżej wymienione tematy.

gedr-klini_aa

Prof. Tomasz Gedrange

Studia na Uniwersytecie Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy). 1993-1996 pracownik w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy), na stanowisku asystenta. 1996 obrona pracy doktorskiej o temacie: ”Badania wolnych rodników i peroksydacji lipidów po niedotlenieniu oraz ponownym dotlenianiu mózgu u noworodków prosiąt z prawidłową masą urodzeniową oraz wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu ciała”. 1998 – 2004 pracownik w Uniwersyteckiej Poliklinice Ortodontycznej Kliniki Carl Gustav Carus w Dreźnie w Niemczech. W 2003 zakończenie pracy habilitacyjnej. Od 2004 Kierownik Polikliniki Ortodoncji Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytet Greifswaldzie w Niemczech,. Od października 2011 dyrektor Polikliniki Ortodoncji na Uniwersytecie w Dreźnie, w Niemczech. Od 2010 współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Autor ponad 180 publikacji w międzynarodowych periodykach naukowych (IF 192,7), redaktor 12 książek naukowych. Kierownikiem i współwykonawcą w sumie 17 projektów badawczych o łącznej sumie 2 000 000€

_D8E5542 2

Dr n.med. Kinga Grzech-Leśniak

Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej, doktor nauk medycznych, członek WFLD, EFP, PTES, PSI, PTP, PTSL. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej PTES, członkiem Rady Naukowej i Komisji Edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI, członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP oraz Europejskiej Federacji Periodontologicznej EFP oraz członkiem i oficjalnym reprezentantem Polski w World Federation for Laser Dentistry WFLD. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej (PTSL).

Pomysłodawca i autor programu Curriculum dla Higienistek Implantologicznych organizowanego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym PSI, ADIA oraz ICOI, PerioHigienistka i przedmiotu „laseroterapia” realizowanego w ramach programu nauczania V roku studentów stomatologii. Członek platformy badawczej dotyczącego laseroterapii Laser&Health Academy, LAHA. Członek kolegium redakcyjnego Stomatologia, Laser, Implantologia, Asystentka i Higienistka Stomatologiczna.

Wykładowca na zjazdach i kongresach w Polsce jak i za granicą, posiadacz wielu certyfikatów, głównie z dziedziny plastycznej mikrochirurgii periodontologicznej, z zakresu implantologii i laseroterapii.

Głównym kierunkiem zainteresowań są plastyczne techniki pokrywania recesji dziąsłowych, leczenie periimplantitis oraz specjalistyczne zastosowanie laserów wysoko- i niskoenergetycznych.

2

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Jest specjalistą I° ze stomatologii ogólnej oraz II° ze stomatologii zachowawczej. Od 1990 roku do chwili obecnej pracuje w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Kieruje Zakładem Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej. Autor/współautor ponad 200 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz licznych rozdziałów w podręcznikach. Redaktor naukowy i tłumacz książek. Redaktor Naczelny „Magazynu Stomatologicznego” i członek rad naukowych innych czasopism o tematyce stomatologicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Termologicznego.

mwisniewska

Dr n. med. Magda Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii i transplantologii klinicznej. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK nr 2 w Szczecinie. Adiunkt Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK nr 2 PUM w Szczecinie. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Autorka licznych publikacji naukowych.

suliborski_bartosz

dr n. med. Bartosz Suliborski

Dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 1996 po odbyciu studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Łodzi. W 2001 roku obronił pracę naukową na stopień doktora nauk medycznych z zakresu zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Uczestniczył w stacjonarnym, rocznym programie AEGD (Advanced Education in General Dentistry), na Uniwersytecie Maryland w Baltimore w USA.Od 2005 roku pełnił rolę koordynatora programu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, a Uniwersytetem Maryland. Obecnie jest wykładowcą w Katedrze Stomatologii Odtwórczej, Zakładzie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi zajęcia przedkliniczne, kliniczne i wykłady ze stomatologii estetycznej i implantologii dla polskich i anglojęzycznych studentów stomatologii. W 2012 roku uzyskał certyfikat Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA Uniwersytetu w Nowym Jorku. W 2013 roku zakończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej. W 2017 roku uzyskał Certyfikat Steigmann Implant Institute, z zakresu zarządzania tkankami miękkimi, augmentacji kości, zapobieganiu i leczeniu powikłań okołoimplantowych. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów i kursów praktycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest autorem i współautorem wielu publikacji w polskiej i światowej literaturze stomatologicznej.

 

Od marca 2012 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Fordent w Łodzi. Członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE.

7

Dr n. med. Marleta Zienkiewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista mikrobiologii lekarskiej. Przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, Szpitala MSW w Szczecinie i Szpitalnego Centrum Medycznym w Goleniowie. Zawodowo zajmuje się antybiotykoterapią oraz problematyką zakażeń szpitalnych (głównie ich epidemiologią i profilaktyką). Członek: Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

marekziemkiewicz

Dr n. med. Marek Zienkiewicz

DESA, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, european diplomate in anaesthesiology (DESA), Getynga, doktor nauk medycznych – PUM 2013